Плата AS-sam7S

Плата AS-sam7S, микроконтроллер Atmel AT91SAM7S64

Плата AS-sam7S, микроконтроллер Atmel AT91SAM7S64

Плата на микроконтроллере Atmel AT91SAM7S64